preloader

Hieronder vind je de verschillende geledingen terug die verbonden zijn met het Fiertelgebeuren en Sint- Hermes.

Stedelijk Fiertelcomité

Het Stedelijk Fiertelcomité is een adviesorgaan van de Stad Ronse. De taak van het Comité bestaat erin de Fiertelommegang te organiseren en te promoten. Het Stedelijk Fiertelcomité staat, in nauwe samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, in voor de praktische organisatie. Daartoe kan het beroep doen op de vrijwilligers die deel uitmaken van het Comité alsook een belangrijk aantal losse medewerkers. Ook onderhoudt het Comité nauwe contacten met de Maatschappij der Dragers en Belders van Sint-Hermes vzw, de aloude Sint-Hermesgilde, de Geestelijkheid en de Politie.
Dankzij de nauwe samenwerking met de schepen, bevoegd voor de Fiertel, kan ingestaan worden voor de organisatie van de Fiertelprocessie.

Sint-Hermesgilde

De Gilde van Sint-Hermes is een aloude godsdienstige en militaire gilde van “busschieters” waarvan de leden zich, onder eed, verbinden de Heilige Hermes, hun schutspatroon, te eren, zijn relikwieën te behoeden en hun stadsgenoten en goederen te beschutten. Hun leden zorgen voor het kanongebulder op zaterdag en “Trommel en Fluitje” nodigen de Ronsenaars uit om deel te nemen aan de Fiertel. De Gilde was vroeger verantwoordelijk voor het bewaken van de relieken en het schrijn van Sint-Hermes. Een soort beschermingsleger eigenlijk. Ze droegen ook een tijdlang het schrijn tijdens de Fiertelommegang, maar dat gebruik is ondertussen een verantwoordelijkheid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes. Een hoogtepunt voor de Gilde is natuurlijk de Koningsschieting, die volgens de traditie plaatsvindt op de 9e dag na de Fiertel. De winnaar van deze schieting wordt Koning gedurende een jaar. Wint hij drie jaar op rij, dan wordt hij Keizer, maar dit is heel uitzonderlijk.

 

Maatschappij der dragers en belders vzw.

De leden van de Maatschappij der Dragers en Belders van Sint- Hermes vzw staan doorheen het liturgische jaar in voor de zorg voor het schrijn, voor de verschillende relieken en de fiertelbellen. Onze eeuwenoude Sint-Hermescultus in ere houden is de kerntaak van de leden van Maatschappij. Dragers en belders etaleren een bijzondere binding met de stad Ronse en met Sint-Hermes. De werking van de Maatschappij is gebaseerd op waarden als vriendschap, solidariteit, eerbied, overleg en discipline. Tijdens de hoogdag voor onze stad, met name op Drievuldigheidszondag, vormen de dragers en de belders samen met de trouwe bedevaarders rond het schrijn het kloppend hart van de traditie. Tijdens de ommegang wordt het prachtige schrijn van Sint-Hermes rond de stadsgrenzen gedragen door de dragers. De bellenmannen geven met de fiertelbellen de intense cadans aan. De leden van de Maatschappij, in het typische gele hemd, waken over de veiligheid van het schrijn en zorgen ervoor dat alle eeuwenoude gebruiken tijdens de 32,6 km lange ommegang in ere worden gehouden.